Bejelentkezés
Regisztráció
 
Tevékenységek Települések A Mesterkéről  
Mesterke - Szakemberek és Szolgáltatások egy helyen!

Általános Szerződési Feltételek

Juhász Tamás E.V. (Székhely: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 27. II/2., adószám: 64807898-1-29, bankszámlaszám: 10300002-70606127-11103281 (MKB.Bank), nyilvántartási szám:11834871) (a továbbiakban: Üzemeltető), hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető), illetve valamennyi regisztrált és nem regisztrált igénybe vevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.mesterke.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket.

1.Jogi nyilatkozat:

1.1 A www.mesterke.hu egy, az interneten elérhető adatbázis, Juhász Tamás E.V. jelen adatbázis előállítója és üzemeltetője. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján a weblap és a hozzá tartozó teljes dokumentáció a szerzői jogi védelem hatálya alatt áll, a Szjt. 84/A. § (1) bekezdése alapján előállítójának hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az adatbázis tartalmának egészét vagy jelentős részét többszörözzék, vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék. A www.mesterke.hu tulajdonosa a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti. Juhász Tamás E.V. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az Szjt. rendelkezései alapján él azon jogával, hogy minden a szerzői jog sérelmével járó jogellenes magatartással szemben jogi úton fellép. 

2. Felhasználási feltételek:

2.1 Fogalmi meghatározások:

2.1.1 Hirdető: azon gazdasági társaság, aki a www.mesterke.hu weboldalon Regisztrált a „Céges Regisztráció” alrész alatt, valamilyen terméket, szolgáltatást, gyártást, céget, vállalkozást kínál, népszerűsít, hirdet.

2.1.2 Felhasználó: azon személy, aki a www.mesterke.hu weboldalon Regisztrált a „Felhasználó Regisztráció” alrész alatt, így jogosult a Hirdetőkkel kapcsolatba lépni, ajánlatot kérni tőlük.

2.1.3 Látogató: azon személy, aki a www.mesterke.hu weboldalon nem Regisztrált, vagy nincs Bejelentkezve, bizonyos szolgáltatásokat és opciókat nem érhet el, csak Regisztráció után.

2.1.4 Hirdetés: A hirdető által közzétett, feltöltött valamennyi tartalom, információ, kép, videó és egyéb anyag.

2.2 A www.mesterke.hu weboldal oldalára történő belépéssel egyidejűleg a látogató automatikusan elfogadja a www.mesterke.hu felhasználási feltételeit. A weboldal minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A weboldal böngészésének megkezdésével valamennyi regisztrált és nem regisztrált felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Jelen felhasználási feltételek www.mesterke.hu címen elérhető oldalra terjed ki. Jelen felhasználási feltétel hatálya ellenkező kikötés hiányában nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek hirdetéseihez kapcsolódnak, továbbá mindazon weboldalakra és elektronikus felületekre, amelyekre hivatkozás vezet.

2.3 A www.mesterke.hu weboldal tisztán szakmai tartalmú illetve informatív honlap, társadalmi, szociális és politikai célokra, vallási meggyőződés terjesztésére nem használható, a politikai, vallási érdekellentétek kinyilvánításának nem biztosít felületet a Weboldalt használók számára. 

2.3.1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy társadalmi szerveződések, szervezetek, csoportok felhívását, hirdetését megjelenítse a weboldalon.

2.4 A www.mesterke.hu weboldalon hirdető és tartalmat feltöltő valamennyi magánszemély a weboldal design megjelenését elfogadja.

2.5 A www.mesterke.hu weboldal alatt megjelenő valamennyi tartalom (szöveges információk, design, szerkezet, képek, egyéb multimédia, stb.) Juhász Tamás E.V. szellemi tulajdona, és a jogi nyilatkozatban megjelölt jogszabályi védelem alatt áll. A szerzői jogi védelem a webcím alatt megjelenő olyan tartalom esetében ahol a szerző, vagy a tartalom tulajdonosa kifejezetten megjelenítésre kerül a szerzői jogi védelem a tulajdonost, készítőt illeti. Juhász Tamás E.V. mint az adatbázis előállítója és üzemeltetőjének előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a webcím egészének, vagy bármely jelentéktelen részének is a lemásolása, tükrözése, nyilvánosság számára történő terjesztése, nyilvánossághoz történő közvetítése, terjesztése adásvétellel vagy a tulajdonjog más módon történő átruházásával való forgalomba hozatallal, értékesítéssel és  bérbeadással. Juhász Tamás E.V. előzetes és írásbeli hozzájárulása nélkül ismételten és rendszeresen sem másolható ki, illetve nem hasznosítható újra az adatbázis tartalmának jelentéktelen része sem, ha ez sérelmes az adatbázis rendes felhasználására, vagy indokolatlanul károsítja az adatbázis előállítójának jogos érdekeit.

2.6 Az adatbázis felhasználásáért díjazás jár, amely az www.mesterke.hu tulajdonosát, vagy a szerzői jog jogosultját illeti meg. Nem jelenti a szerzői jog sérelmét, ezért nem szükséges az adatbázis előállítójának hozzájárulása ahhoz, hogy a nyilvánosságra hozott adatbázist jogszerűen felhasználó magánszemély az adatbázis tartalmának jelentéktelen részét – akár ismételten és rendszeresen is – kimásolja, illetve újrahasznosítsa. Bírósági, továbbá államigazgatási vagy más hatósági eljárásban bizonyítás céljára az adatbázis tartalmának jelentős része is kimásolható vagy újrahasznosítható, a célnak megfelelő módon és mértékig.

2.7 A www.mesterke.hu weboldalról történő szerzői jogi védelem hatálya alatt álló tartalmat eseti jelleggel átvenni előzetes írásbeli hozzájárulás után, kizárólag az eredeti tartalom módosítása nélkül, és a weblapra történő egyértelmű hivatkozás alapján lehetséges.

2.8 Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását, túlterhelését célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a weboldal működtetését! Tilos továbbá minden olyan tevékenység, amely a szerverek és az azon használt rendszerek feltörését, adatok megváltoztatását, vagy ellopását eredményezheti. Továbbá tilos bármilyen olyan tevékenység, megnyilvánulás, amely a weboldal jó hírnévhez való jogát, gazdasági érdekeit sérti.

3. Felelősség:

3.1 A www.mesterke.hu weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi igénybe vevő saját kockázata és felelőssége. A weboldal az információk megosztása során a pontosságra és hitelességre törekszik, de a téves vagy pontatlan tájékoztatásból fakadó esetleges károkért, különösen a felhasználók által feltöltött tartalomért felelősséget nem vállal. Juhász Tamás E.V. mint ezen adatbázis előállítója és üzemeltetője a weboldal vírusmentességét, a hiba és zavarmentes működést, és az azonnali kijavítást nem garantálja, a weblap üzemeltetésében úgy jár el ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Törekszik a weboldal vírusmentességének a fenntartására, a weboldal folyamatos üzemeltetésére. Juhász Tamás E.V. mint ezen adatbázis előállítója és fenntartója a weboldal elérhetetlenségéből, megtekintéséből, tartalmának lementéséből, a szolgáltatások elvárttól eltérő működéséből , az adatok törléséből vagy elveszéséből eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

3.2 A honlap és az azon szereplő funkciók/tájékoztatók számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók weboldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók adat,- és információvédelmi gyakorlatáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

3.3 Az Üzemeltető semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért és emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be, így különösen:

3.3.1 az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat (pl. vírus)
3.3.2 bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza a weboldal akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt,

3.3.3 bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon, 
3.3.4 bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése, 
3.3.5 bármilyen program, illetve technikai hibából bekövetkezett esemény következményei,
3.3.6 bármely nem biztonságos vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatról való kapcsolódás okozta károkért.

3.3.7 Az Üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, és amire közvetlen ráhatása nincs. 
3.3.8 Az Üzemeltető nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt, ami a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. Mindenkor a Felhasználó/Hirdető/Látogató mint fogyasztó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait, szoftvereit és hardware-t a kártevőktől, behatolóktól.

3.4 Juhász Tamás E.V. fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal regisztrált felhasználók és hirdetők által feltöltött tartalmat kötelezettség nélkül, de esetenként, vagy szükség szerint ellenőrizze. Az ellenőrzés elmulasztásából eredő károkért Juhász Tamás E.V. felelősséggel nem tartozik kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági eljárás alapján kötelezett, vagy ha a tartalom harmadik személynek okozott érdeksérelem folytán kártérítésre köteles. Ez esetben azonban a weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a tartalmat feltöltővel szembeni vagyoni és nem vagyoni kárigényét érvényesítse.

3.5 Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

3.6 A weboldalon regisztrált felhasználók és hirdetők által feltöltött valamennyi tartalomért (szöveges információk, design, szerkezet, képek, hirdetések, egyéb multimédia, stb.), továbbá a felhasználók és hirdetők által feltöltött külső weboldalak tartalmáért Juhász Tamás E.V. a felelősségét kizárja. Az ilyen tartalommal okozott károkért fennálló felelősség a tartalom feltöltőt terheli. A hirdető által feltöltött tartalom valóságtartalmáért, pontosságáért, hitelességéért felmerült minden kárért a felelősség a Hirdetőt terheli.

3.7 A weboldalon a regisztrált felhasználók és hirdetők által feltöltött valamennyi tartalom (szöveges információk, design, szerkezet, képek, hirdetések, egyéb multimédia, stb.) tárolási és megjelenítési jogát a feltöltő a regisztráció megtörténtével határozatlan időtartamra (a regisztráció idejéig, vagy törlési kérelemig) átengedi a www.mesterke.hu részére.
www.mesterke.huÜzemeltetője a regisztrált felhasználók és hirdetők által feltöltött tartalmat, személyes adatokat harmadik személynek át nem adhatja, nem értékesítheti.
Kivételt képeznek a blog bejegyzések, melyek tárolási jogát a Céges regisztráció alatt regisztráltakkal szemben az Üzemeltető fenntartja, abban az esetben is, ha az Érintett kéri a Céges Profilja törlését.
A blog bejegyzésbe ebben az esetben személyes adatot nem tárolunk.
Az Érintett kérheti a blog bejegyzés törlését, vagy esetlegesen abban felmerülő személyes adatai eltávolítását.

3.8 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak. E törvény rendelkezései szerint a szolgáltató felel az általa rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú információért.

3.9 A www.mesterke.hu weboldal ugyanakkor kizár mindennemű felelősséget, így különösen azon esetekben is, amikor a Hirdető vagy Felhasználó, vagy Látogató:

-haramadik fél, gazdasági társaság jó hírnévhez való jogát sérti

-bűncselekményre buzdít, kép, videó, hanganyag, szöveges információ, hozzászólás, hivatkozás, vagy bármilyen egyéb médium formájában

- bizonyos társadalmi, vallási, etnikai csoport ellen buzdít, gyűlöletkeltő, kirekesztő, kép, videó, hanganyag, szöveges információ, hozzászólás, hivatkozás, vagy bármilyen egyéb formátumban, formában.

-pornográf, pedofil kép, videó anyagot tölt fel, vagy hivatkozást oszt meg

-Magyarországon betiltott, vagy nem engedélyezett terméket, szolgáltatást, információt, nézeteket, egyéb javakat kínál vagy propagál, népszerűsít.

3.9.1 Ezekben az esetekben a weboldal jogosult a Hirdető vagy Felhasználó, vagy Látogató ezen megnyilvánulásait eltávolítani, indokolt esetben Regisztrációját törölni, minden felelősséget a tartalom közzétevőjére hárít!

3.9.2 Az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely a weboldal nem megfelelő működését és/vagy a weboldal leállását, vagy lassulását okozza.

4. A szolgáltatás tárgya, tartalma

4.1 A www.mesterke.hu weboldal, mint interneten megjelenő felület célja egyes foglalkoztatási ágakhoz tartozóan szubjektív, lehetőségeihez képest azonban részletes tájékoztatás nyújtása a teljesség igénye nélkül, továbbá hirdetések számára felület biztosítása. Juhász Tamás E.V. mint ezen adatbázis előállítója és  üzemeltetője a hirdetések révén kívánja biztosítani, hogy a weboldalon feltöltött tartalom minél szélesebb körben legyen elérhető szolgáltatások biztosításának nem kötelező érvényű ajánlatával.

4.2 A weboldal működése alapján egyes szolgáltatások az Elkertv. rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősülhetnek. A www.mesterke.hu mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát, a felelősségre vonatkozó szabályok a 3. pontban kerültek rögzítésre.

4.3 Az Üzemeltető a Weboldalon úgynevezett Tevékenységeket hoz létre, melyek közül a Hirdető profiljára, tevékenységére leginkább illő megnevezéseket a Hirdető kiválaszthatja, a Hirdetéséhez rendelheti, melyek alapján a Felhasználók és Látogatók a Keresés során megtalálhatják a Hirdető Hirdetését! Ugyanakkor az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a Hirdető által jogosulatlan előnyszerzés céljából a Weboldal Kereső rendszerének befolyásolása okán az oda nem tartozó Tevékenységeket a Hirdető Hirdetéséből eltávolítsa!

4.3.1 Az Üzemeltető továbbá fenntartja a jogot, hogy a Tevékenységek listáját saját hatáskörben módosítsa, bővítse, bizonyos újonnan javasolt a Weboldal profiljához nem igazodó tevékenységek hozzáadását megtagadja.

4.3.2 A Hirdető felelőssége a számára releváns tevékenység elérhetőségének előzetes ellenőrzése, az esetlegesen ebből fakadó károkért, hátrányokért a Hirdető felelős, az Üzemeltető minden ilyen jellegű felelősséget kizár.

4.4 A hirdetések és szakmai tartalom feltöltése a weboldalon biztosított felület és tárhely birtokában a hirdető és a feltöltő által egyénileg és saját felelősségre történik, a Felelősség pontban és az ÁSZF bármely ide vonatkozó részeinek figyelembevételével. A weboldal megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történhet, (Látogató) azonban egyes szolgáltatások, illetve a hirdetések kizárólag regisztrációt követően érhetőek el.

4.5 A weboldal egyes szolgáltatások esetében kalkulátorokat alkalmaz. 
A Kalkulátor (kereső) a beállított automatizmusok alapján a használó által kért paraméterek figyelembevételével információkat generál, amely információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Kalkulátorok számítási eredményeiért, a Kalkulátor meghibásodásáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, de törekszik azok helyes működésének biztosítására.

4.6 Juhász Tamás E.V. a www.mesterke.hu weboldalon keresztül felületet biztosít Mesterek/Szakértők (továbbiakban: Hirdetők) megjelenítésére. A Hirdetők által a végzettségükre, saját foglalkozásukra, szakmai tapasztalatukra vonatkozóan a weboldal üzemeltetője felelősséget nem vállal. Juhász Tamás E.V. mint a www.mesterke.hu üzemeltetője kiáll  a transzparencia mellett, és a weboldalon az igénybe vett Hirdetők által végzett munka szubjektív értékelésére biztosít felületet a szolgáltatást vásárlók részére. A szolgáltatást vásárló saját értékelése során felel, a véleménynyilvánítási korlátok figyelembe vétele mellett. A weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy minden harmadik személyt sértő bejegyzést töröljön.  

4.7 Juhász Tamás E.V. a www.mesterke.hu weboldalon keresztül felületet biztosít összehasonlító elemzések megjelenítésére, ahol termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő felületet biztosít. AZ összehasonlító elemzések megjelenítése során Juhász Tamás E.V. mint a www.mesterke.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a bejegyzések  alapvetően szubjektív véleményeket tükröznek, objektív információk elemzése révén, amely álláspontért felelősséget nem vállal.

5. Regisztráció

5.1 A weboldalra történő regisztráció történhet: Felhasználó Regisztráció és Céges regisztráció formában.

A Felhasználó Regisztráció esetén igénybe vétel előtt a regisztráció feltétele a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltése. A regisztrációs ív során a hirdető és tartalmat feltöltő köteles megadni e-mail címét, és nevét. A regisztráció során megadott adatokat Juhász Tamás E.V. annak alkalmazottai, mint a www.mesterke.hu weboldal üzemeltetője kizárólag  azonosításra, statisztikai célokra, továbbá a kapcsolattartásra használhatja fel. Bármely egyéb jellegű felhasználás kizárólag a hirdető é tartalmat feltöltő előzetes hozzájárulása alapján lehetséges.

5.2 A  hirdetések weboldalon történő elhelyezése, valamint egyes szolgáltatások igénybe vétele kizárólag A Céges Regisztráció alatt elérhető regisztráció után történik. A regisztráció feltétele a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltése. A regisztrációs ív során a hirdető és tartalmat feltöltő köteles megadni e-mail címét, és nevét. A regisztráció során megadott adatokat Juhász Tamás E.V. és annak alkalmazottai, mint a www.mesterke.hu weboldal üzemeltetője kizárólag  azonosításra, statisztikai célokra, továbbá a kapcsolattartásra használhatja fel. Bármely egyéb jellegű felhasználás kizárólag a hirdető és tartalmat feltöltő előzetes hozzájárulása alapján lehetséges.

5.3 A regisztráció feltételeként a regisztráló jelen ÁSZF-et elfogadja. A hirdető és tartalmat feltöltő a regisztrációval létrehozott saját profil kialakítása során a weboldal design megjelenését elfogadja és igazodik ahhoz, egyébiránt a nyilvános megjelenítéséről és tartalmáról szabadon dönthet.

5.4 A Regisztráció során vagy a későbbiekben megadott adatok valóságtartalmáért kizárólag az adatokat szolgáltató Felhasználó/Hirdető felelős. A Felhasználó/Hirdető hibájából jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért az  Üzemeltető felelősséget nem vállal. A Felhasználó hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal, de a Hirdető hibás, téves megrendelésből fakadó rendeléseket az Üzemeltetővel egyeztetve a rendelések a későbbiekben módosíthatja, töröltetheti.

5.5 A weboldal felhasználója által jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek megszegése esetén az üzemeltető a regisztrációt törli. A hirdető és tartalmat feltöltő regisztrációjának törlését bármikor kérvényezheti.

5.5.1 A Hirdető vagy a Felhasználó ezen igényét írásban a hello@mesterke.hu e-mail címre elküldve teheti meg.

5.5.2 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy Hirdető profil törlési kérelem esetén biztonsági okokból a Hirdetőt egyéb elérhetőségein is (belső üzenet, e-mail, telefon) felkeresse, azonosítsa, újbóli megerősítésig törlési igényét a törlési igény valódiságának megerősítéséig késleltesse, az esetleges külső forrásból származó Hirdető elleni, különféle visszaélések meggátolása végett.

5.5.3 Az Üzemeltető a Felhasználók esetén a törlési kérelmet követő 30 napon belül törlést végez el.

Hirdetői Profil törlési kérelme esetén az esetleges biztonsági ellenőrzést és azonosítással idejét figyelembe nem véve a a törlést a törlési igény beérkezésétől számított 30 napon belül kell megtenni. Amennyiben 30 napon belül nem történik azonosítás, úgy a törlési igényt felfüggeszti, további kapcsolatfelvételre, azonosításra tesz kísérletet.

5.5.4 Minden a www.mesterke.hu rendszerben történő Regisztráció törlés esetén a Regisztrált Felhasználó vagy Hirdető kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy Regisztráció törlési igény esetén, a weboldalon tárolt minden Profilhoz tartozó adatot visszavonhatatlanul és visszaállíthatatlanul töröl az Üzemeltető, (kivéve jogi kötelezettség teljesítése esetén) további követeléssel nem él az Üzemeltető felé.

6. Regisztráció aktiválása

6.1 A weboldal regisztráció után úgynevezett aktiváló e-mail-t küld a Regisztrált Felhasználó/Hirdető Regisztráció során megadott e-mail címére.

A levélben található jelszóval aktiválódik a Regisztráció és ezt követően érhető el a Bejelentkezés funkció.

6.2 Amennyiben az aktivációs e-mail valamilyen ok folytán nem érkezik meg, vagy az aktivációs jelszó nem aktiválja a profilt, úgy az Ügyfélszolgálatunkon, ügyfélszolgálati időben érdeklődve telefonon, vagy e-mailben kérhető az aktiválás.

7. Rejtett szolgáltatási állapot és feloldása

7.1 A Céges Regisztráció aktiválása után a Hirdető úgynevezett Rejtett szolgáltatási állapotba kerül.

7.2 A Rejtett szolgáltatási állapotban a Hirdető lehetőséget kap minden Hirdetési információjának feltöltésére.

7.3 A Rejtett szolgáltatási állapotban kizárólag a Hirdető és az Üzemeltető (és annak alkalmazottai) jogosult a Hirdetését megtekinteni, annak megjelenítését a Felhasználók és Látogatók számára a Weboldal csak teljesített díjfizetés után engedélyezi.

7.4 A Bejelentkezést követően a Hirdetőnek lehetősége van Szolgáltatási csomagot választani, mely csomag választása után a csomag után fizetendő összegről díjbekérőt kap, mely alapján fizetheti a kiválasztott szolgáltatási díjat.

7.5 Az Üzemeltető lehetőséget biztosít a szolgáltatási díjak megtekintésére Regisztráció nélkül is, ezen díjak megtekintése az oldal alsó részében lévő Díjszabás menüpont alatt érhető el

7.6 Az Üzemeltető nem számol fel semmilyen szolgáltatási díjat abban az esetben, ha nem történik megrendelés a Rejtett szolgáltatási állapot ideje alatt, még abban az esetben sem, ha a Hirdető próba gyanánt adatokat töltött fel.

7.7 Elmulasztott díjfizetés esetén a Regisztráció után 1 évvel a Hirdetői fiók további kötelezettségtől mentesen törlésre kerül.

7.8 Amennyiben a Hirdető az aktivált regisztrációt követően kérvényezi regisztrációjának törlését úgy az Üzemeltető a Hirdető profilját 30 napon belül törli, a törlésről tájékoztatást ad.

Regisztráció törlési igényét jelezheti felénk az Ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén, az oldal alján található Kapcsolat menüpont alatt.

7.9 Amennyiben a Hirdető valamilyen okból díjfizetés után dönt úgy, hogy a hirdetési időszak valamely részében töröltetni szeretné a Hirdetői fiókját, úgy az Üzemeltető díj visszafizetésre nem kötelezhető.

8. Szolgáltatási csomagok

8.1 Juhász Tamás E.V. mint a www.mesterke.hu weboldal üzemeltetője a Felhasználók, a Hirdetők és a tartalmat feltöltők részére több szolgáltatási csomagot kínál a vevői igények minél szélesebb és magasabb szintű kielégítése érdekében.

8.2 A Felhasználók és Látogatók részére a www.mesterke.hu weboldalon történő böngészés, és információk keresése ingyenes.

8.3 A hirdetők és tartalmat feltöltők a www.mesterke.hu weboldalt regisztráció ellenében a „Regisztráció”-ra vonatkozó szabályok szerint vehetik igénybe, amely regisztráció ellenében „rejtett” szolgáltatási állapotra jogosultak. A rejtett szolgáltatási állapotot, szolgáltatási díj ellenében a hirdetők a tárgyidőszakra vonatkozóan jogosultak hirdetésük megjelenítésére, a tartalmat feltöltők a weboldalra szánt információ feltöltésére. A hirdetők és tartalmat feltöltők a saját tartalmukat módosíthatják, kiegészíthetik, bővíthetik. A weboldalon az egyszerre, egy időben és egy hirdető, tartalmat feltöltő magánszemély vagy gazdasági társaság által feltöltött tartalom (szöveges információk, design, szerkezet, képek, egyéb multimédia, stb.) nem haladhatja meg a www.mesterke.hu weboldal tárhelyén a 100 Mb-ot. A korlátot meghaladó tárhelyet igényelő tartalom feltöltés esetén Juhász Tamás E.V. mint a www.mesterke.hu weboldal üzemeltetője a többlet tartalmat indoklás és előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.

8.3.1 A Hirdető kérvényezheti az adatainak feltöltésére használt 100MB-os méretű tárhely növelését melyre az Üzemeltető külön díjat állapít meg.

8.4 A hirdetők és tartalmat feltöltők a www.mesterke.hu weboldalon különféle szolgáltatási csomag megváltására jogosultak, melyek név szerint:

-Starter,

-Comfort,

-Bussines.
Az aktuálisan hatályos díjszabásról és csomagfeltételekről és egyéb, rendelhető kiegészítőkről a Hirdető a mesterke.hu/dijszabas címen tájékozódhat.

8.5 A különféle szolgáltatási csomagok keretén belül a hirdetők és tartalmat feltöltők egyes csomagokban a feltöltők jogosultak ún. kiemelt hirdetési elemekre és tartalom megjelenítésekre, amely a weboldalon megjelenésében prioritást élvez, design elemet tekintve magasabb hozzáadott értékű megjelenítést tesz lehetővé,

A szolgáltatási csomag keretén belül a hirdetők és tartalmat feltöltők jogosultak e-mail és belső üzenet értesítésre, arra nézve, hogy valamely szolgáltatás igénybe vételére érdeklődő magánszemély vagy gazdasági társaság az általuk hirdetett termék, kínált szolgáltatás, feltöltött tartalom iránt elküldött, belső üzenetet formájában érdeklődést mutat.

9.Szolgáltatási díjak

9.1 Juhász Tamás E.V. mint a www.mesterke.hu weboldal üzemeltetője, valamint a hirdetők és a tartalmat feltöltők közötti szolgáltatási díjak, a megkötött szerződésben kerülnek meghatározásra.

9.2 A szerződéses jogviszony  Juhász Tamás E.V. mint a www.mesterke.hu weboldal üzemeltetője, továbbá a hirdetők és az egyes szolgáltatást kínálók esetében a regisztrációt követően lép hatályba,melytől az Érintett amennyiben mégse kívánja igénybe venni a fizetős szolgáltatást egyoldalúan elállhatnak. A regisztráció a regisztrációs ív kitöltését követően elektronikus levélben elküldött jelszó megerősítésével hatályos.

9.3 A szerződéses jogviszony alapján a hirdetők és a tartalmat feltöltők a felek közötti szerződésben megállapított szolgáltatási díj fizetésére kötelesek. A szolgáltatási díjat a kötelezett évente, átutalással, bankkártyás fizetéssel köteles kiegyenlíteni, első alakalommal a szerződéses jogviszony létrejöttétől számított nyolc naptári napon belül, az azt követő években a felek közötti szerződésben meghatározott határidőben.

10. Ajánlatkérés – Belső üzenetek

10.1 A Felhasználók illetve Látogatók (ajánlatkérés részletezésénél továbbiakban: Ajánlatkérő) úgynevezett Ajánlatkéréseket küldhetnek egy vagy egyszerre több Hirdető felé is.

10.2 Ajánlatkérésre a Hirdető adatlapján található „Ajánlatot kérek” gombra kattintva van lehetőség, vagy a Keresés után közvetlenül a megjelenített Hirdetők között a kiválasztott Hirdetőnél található „Ajánlatot kérek” gombra kattintva is van lehetőség.

10.3 Egyszerre több Hirdetőtől történő ajánlat kérésre az úgynevezett „Csoportos ajánlatkérés” gombra kattintva van lehetőség miután az Ajánlatkérő a számára megfelelő Hirdetők „Ajánlatot kérek” gombjánál található „Csoportos ajánlatkéréshez kattints ide..” jelölőnégyzetetekre kattint.

10.3.1 Az ajánlatkérésben az Ajánlatkérőnek meg kell adnia az alábbi adatokat:
-az ajánlatkérő neve
-az ajánlatkérés tárgya
-az ajánlatkérés részletezése
-az ajánlatkérő e-mail címe
-az ajánlatkérő telefonszáma (nem kötelező megadni)


10.4 Az ajánlatkérés során kerülendő a trágár, a Hirdetőt sértő hangnem.
10.5 Az ajánlatkérés során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozottal összhangban, az ott meghatározott módon és formában kezeljük.
10.6 Az ajánlatkéréseket az Üzemeltető 90 napig tárolja a Weboldalon, azt követően törli.
10.7 Az ajánlatkérések törlését az Ajánlatkérő az Üzemeltető Ügyfélszolgálatán is kérvényezheti, amennyiben, valamely beazonosításhoz, szükséges korábban az Ajánlatkérés során megadott adatát újra közli, ha az Ajánlatkérő nem regisztrált a Weboldalon (Látogató)

10.8 Regisztrált Felhasználó ajánlatkérése során az Üzemeltető lehetőséget biztosít a Felhasználónak, hogy a Hirdetővel a Weboldalon keresztül egy ajánlatkérésen belül üzenetváltásokat létesítsen.
10.9 Látogató ajánlatkérése esetén, az önkéntesen megadott adatok valamelyikén a Hirdetőnek lehetősége lesz felvenni a kapcsolatot a Látogatóval az ajánlatkérésre reagálni.

11. Értesítők

11.1 A weboldal a Felhasználók vagy Látogatók által történt, a weboldalon keresztül történő megkeresésekről különféle értesítőket küld a Hirdető felé.

11.2 Az Üzemeltető a csomagok tartalmaként a megkeresésekről Belső üzenet formájában és a Hirdető igénye szerint E-mail értesítő formájában is lehetőséget nyújt a Hirdetőnek a megkeresések jelzésére a Hirdető felé.

11.4 A Hirdetőnek az éppen aktív csomagjában lehetősége van az értesítők ki- vagy bekapcsolására, bejelentkezett állapotban a „Profilom” részben az Értesítők fül alatt.

11.5 Az Üzemeltető e-mail értesítőt küld a Felhasználóknak abban az esetben, ha az ajánlatkérés Belső üzenet formájában valósult meg, és erre a Hirdető válaszol. Az e-mail értesítők kikapcsolása ebben az esetben is a 11.4-es pontban meghatározott módon történhet.

11.6 Az Üzemeltető kizárja a felelősséget minden olyan meghiúsult értesítéssel kapcsolatban, amely az alábbiak egyikének vagy egyszerre több feltételnek is eleget tesz, különös tekintettel az alábbiakra:

- sikertelen e-mail kézbesítés, mert a Hirdető nem adott meg értesítési e-mail címet,

- sikertelen e-mail kézbesítés, mert a Hirdető hibásan adta meg értesítési e-mail címét,

- sikertelen e-mail kézbesítés, mert a Hirdető e-mail postafiókja betelt,

- sikertelen e-mail kézbesítés, mert az e-mail értesítőt a Hirdető által használt levelező rendszer blokkolta,

- sikertelen e-mail kézbesítés, mert az e-mail értesítő a továbbítás vagy fogadás során megsérült,

- sikertelen e-mail kézbesítés, mert a Hirdető kikapcsolta az e-mail értesítők küldését a Weboldalon.

11.7 Továbbá az Üzemeltető törekszik az E-mail értesítők gyors időbeni elküldésére, de minden egyéb, a 11.6 pontban meg nem nevezett esemény bekövetkezése esetén felelősséget nem vállal az értesítők kézbesítésére vonatkozólag, a Hirdető ezt tudomásul veszi.

12. Szakmai cikkek

12.1 Az Üzemeltető lehetőséget biztosít a Hirdetők részére úgynevezett Szakmai cikkek közzétételére.

12.2. Az Üzemeltető minden Hirdető számára, az első szakmai cikket ingyenesen teszi közzé a www.mesterke.hu weboldalon, a 11.4 pont figyelembe vételével.

12.3. Az Üzemeltető lehetőséget biztosít a Hirdetők részére, további Szakmai cikkek közzétételére, melyért az Üzemeltető díjat számít fel a Hirdető felé. Ezen díjszabásról a Weboldal alsó részében található Díjszabás menüpont alatt érhető el információ.

12.4. A Szakmai cikkek publikálása, közzététele nem automatikus, az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bizonyos cikkek megjelenítését megtagadja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a cikk egyes tartalmi elemei nem igazodnak a www.mesterke.hu profiljához, vagy úgy ítéli meg, hogy az adott Szakmai cikk nem tartalmaz a Látogatók és Felhasználók számára érdekes, értékes információt.

12.5. A Szakmai cikk szolgáltatás használatával a Hirdető beleegyezik, hogy a Szakmai cikk tartalmaként a Hirdető, az által már korábban megadott adatait közzétegyük, olyan formában és adatokkal, mint ahogy a www.mesterke.hu oldalon a Keresés eredményeként is megjelenik.

12.6. A Szakmai cikk szolgáltatás igénybevételekor a Hirdető kijelenti, hogy mindennemű szerzői jogi felelősséget visel, különös tekintettel az alábbiakra nézve:

12.6.1. A Szakmai cikk teljes szövege saját tulajdonú legyen, vagy a Hirdető engedéllyel kell rendelkezzen, ha az más szerzőtől átvett.

12.6.2. A Szakmai cikkben esetlegesen felhasznált képeket, videókat, hanganyagot, grafikákat a Hirdető készítette, vagy készíttette, illetve törvényes úton és bizonyíthatóan vásárolta, vagy olyan anyagot használt fel, mely üzleti célra is ingyenesen felhasználható,

12.6.3. A Szakmai cikkben esetlegesen felhasznált oltalom alatt álló védjegyeket bizonyíthatóan törvényesen szerepelteti.

12.7. Az Üzemeltető kijelenti, hogy ezek vizsgálatára nem rendelkezik megfelelő infrastruktúrával és jogkörrel, így minden felelősséget a Hirdetőre hárít.

12.8. Az Üzemeltető felhívja a Hirdetők figyelmét, hogy az interneten hozzáférhető írott/kép/videó/hang/egyéb –anyag térítés mentes elérhetősége nem jelenti azt, hogy az adott médium szabadon felhasználható lenne.

12.9. A Hirdető a szolgáltatás használatával kijelenti, hogy mindennemű szerzői jogi, büntető jogi, felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli esetleges jogvita esetén, melyről az Üzemeltető a Hirdetőt a Szakmai cikk beküldése előtt ismételten tájékoztatja.

13. Garanciák

13.1 Az Üzemeltető a Hirdetők elégedettségének és bizalmának növelés érdekében különböző Garanciákat határoz meg, Ezen garanciákról a Weboldal alsó részében található Garanciák menüpont alatt érhető el bővebb információ.

14. Hirdetések törlése, korlátozása

Juhász Tamás E.V. mint a www.mesterke.hu weboldal üzemeltetője előzetes értesítés mellett jogosult jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek esetén a hirdető, szolgáltatást feltöltő, valamint a véleményt formáló által feltöltött tartalom (szöveges információk, design, szerkezet, képek, egyéb multimédia, komment, vélemény stb.) törlésére, ha annak megjelenítése jelen ÁSZF-ben elfogadott szabályokba ütközik, harmadik személy jogát sérti vagy sértheti, továbbá büntetőeljárás alapjául szolgáló cselekmény elkövetésében, fennállásában áll.

Juhász Tamás E.V. mint a www.mesterke.hu weboldal üzemeltetője előzetes értesítés mellett jogosult valamennyi trágár, közízlést- vagy jogszabályt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő tartalmat törölni.

Juhász Tamás E.V. mint a www.mesterke.hu weboldal üzemeltetője előzetes értesítés mellett jogosult a politikai, vallási jellegű tartalom, vélemény, komment törlésére.

A törölt hirdetés és tartalom feltöltés jogosultja kártérítési és más igénnyel a weboldal üzemeltetője ellen nem élhet, azonban köteles Juhász Tamás E.V., mint a www.mesterke.hu weboldal üzemeltetőjének kárát megtéríteni, a vele szemben érvényesíteni kívánt/érvényesített követelések esetén.

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Juhász Tamás E.V. (a továbbiakban: Üzemeltető) – mint a Weblap tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a „Felhasználókat/Hirdetőket/Látogatókat” (továbbiakban ezek összessége: Érintett)  a Weblap és a Weblapon elérhető Szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között az Üzemeltető által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról és azok címzettjeiről, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

www.mesterke.hu ÁSZF-ben rögzített adatkezelésre vonatkozó követelmények az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokon alapulnak, így különösen:

Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) előírásain, továbbá,

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásain,

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

www.mesterke.hu weboldalt bármely felhasználó, érdeklődő ingyenesen és korlátozás nélkül megtekintheti, böngészheti anélkül, hogy bármely személyes adat megadásában fennálló kötelezettsége lenne.

www.mesterke.hu weboldal egyes részeinek használata (hirdetés és tartalom feltöltése) előzetes regisztrációhoz kötött, amely személyes adatok megadását igényli.  A személyes adatok megadása önkéntes.

Juhász Tamás E.V., mint a www.mesterke.hu weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a személyes adatok kezelésekor a regisztráció, adatmegadás során tudomására került adatokat (előzetes és írásbeli hozzájáruló nyilatkozat hiányában) harmadik személynek ki nem adja, kivéve a jogszabályi kötelezés alapján a hatósági és büntetőeljárás eseteit.

Juhász Tamás E.V., mint a www.mesterke.hu weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnése, törvényben meghatározott határidejének lejárta, illetve a hirdető, tartalmat feltöltő kérésére törli. Hirdető, tartalmat feltöltő bármikor jogosult saját adatai kezelése ellen tiltakozni, vagy azok törlését kérni. A regisztráció törlésével a személyes adatokat törlésre kerülnek.
Kivéve, ha azok egyéb törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, pl. számviteli törvénynek való megfelelés.

Juhász Tamás E.V., mint a www.mesterke.hu weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a személyes adatok biztonsága során a jogszabályi kötelezésnek megfelelőn úgy jár el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható,  így különösen gondoskodik a személyes adatok védelméről.   

Juhász Tamás E.V., mint a www.mesterke.hu weboldal üzemeltetője a hirdetők és tartalmat feltöltők külön kérése alapján jogosult az Érintett által megadott e-mail címre hírlevél és kifejezett reklámot tartalmazó e-mail küldésére.

Az Adatvédelmi tájékoztatóban használt fogalmak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató a Weblap használatának és a Weblapon elérhető Szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) elválaszthatatlan részét képezi.

Az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Weblap látogatása, használata, továbbá a Weblapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során az Érintettek részéről átadásra, feltöltésre kerül, illetve amely adatot az Üzemeltető az Érintettekről gyűjt. Személyes adatnak minősül minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
A jelen Adatvédelmi tájékoztató az Érintettek által a Weblap megfelelő használatához szükségesen az Üzemeltető rendelkezésre bocsátott vagy az Érintettekről az Üzemeltető által gyűjtött, meghatározott személyes adatokra vonatkozik. Amennyiben valamely Érintett önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi tájékoztató nem terjed ki.

A Weblapon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról az Érintettek a jelen Adatvédelmi tájékoztató elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül az Érintett nem tudja az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weblap valamennyi funkcióját használni.
A Weblap böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket az Érintett elfogadja. A Weblap látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weblap Szolgáltatásának igénybevételével, illetve a Weblapra feltöltött Hirdetésre való jelentkezéssel, a felhasználói illetve céges fiók létrehozása és hirdetés közzététel során az ÁSZF elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) az Érintett elismeri, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá az Érintett kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.

 

1.  FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („a továbbiakban Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

Látogató: azon személy, aki a www.mesterke.hu weboldalon nem Regisztrált vagy nincs Bejelentkezve, bizonyos szolgáltatásokat és opciókat csak bizonyos adatai megadásával érhet el, melyek felsorolása a 5. pontban történik.

Felhasználó: azon személy, aki a www.mesterke.hu weboldalon Regisztrált a „Felhasználó Regisztráció” alrész alatt.és ennek keretében és a regisztrációt követően megadja az alábbi 5. pontban felsorolt adatát.

Hirdető: azon gazdasági társaság, aki a www.mesterke.hu weboldalon Regisztrált a „Céges Regisztráció” alrész alatt és ennek keretében illetve a regisztrációt követően megadja az alábbi 5. pontban felsorolt adatát.

2. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse Juhász Tamás E.V. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Üzemeltető adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Juhász Tamás E.V.  (a továbbiakban: Üzemeltető) a www.mesterke.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Tájékoztató célja, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során (adatvédelem).

3. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Juhász Tamás E.V.

Székhely és levelezési cím: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 27 II/2.

Adószám: 64807898-1-29

Nyilvántartási szám: 11834871

Telefonszám: +36 20 917 0 500

Email cím: hello@mesterke.hu

 

4. AZ ADATKEZELÉS HELYE

A személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az Üzemeltető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Üzemeltető hozza meg.

Az adatkezelő székhelyén történő adatkezelés helye, az adatkezelő neve:
Juhász Tamás E.V. továbbá annak alkalmazottai.
4027 Debrecen Egyetem sugárút 27 II/2.

 

5. A KEZELT ADATOK KEZELÉSÉNEK MÓDJA ÉS ELVEI

5.1. Az adatkezelésre a www.mesterke.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) előírásai alapján célonként eltérő lehet, mely a 6. pontban kerülnek meghatározásra.

Az adatkezelési célhoz és annak jogalapjához való hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az Üzemeltető az adatfelvételkor az érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen Tájékoztató az irányadó; ezen túlmenően az Üzemeltető jelen Tájékoztatót az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi. Az érintettek adataik megadásakor – függetlenül az adatfelvétel módjától – elfogadják a jelen Tájékoztatót. Jelen Tájékoztató elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

Jelen Tájékoztató az érintett tájékoztatásának minősül.

Amennyiben az érintett az Üzemeltetővel jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok is irányadók. A jogszabályban elrendelt, vagy jogszabály által lehetővé tett adatkezelések jogalapja a jogszabály rendelkezése.

5.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, ajánlatkérések biztosítására, a Céges regisztrációs profil megjelenítésére, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében szükséges.

5.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, marketing célok, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

5.4. Az Üzemeltető a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.5. Az Üzemeltető a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5.6 Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

-    személyes adat kezelésére csak meghatározott célból és időtartamig kerül sor;

-    az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;

-    a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;

-    az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;

-    csak a szükséges mennyiségű adatot tároljuk

-   törekszünk az adatbiztonságra és annak folyamatos fejlesztésére

-   csak a meghatározott személyek férnek hozzá az adatokhoz

-    az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

 

6. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

6.1 Felhasználói Regisztráció. 
6.1.1 Kezelt adatok köre:
Kötelező megadni: név, e-mail cím
Megadható: telefonszám, Felhasználó által megadott jelszó (titkosítva tárolva)
6.1.2 Az adatkezelés célja: szolgáltatás biztosítása ajánlatkérésekhez
6.1.3 Az adatkezelés időtartama: a felhasználói regisztráció alatt regisztrált törlési kérelméig
6.1.4 Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

6.2 Céges Regisztráció. 
6.2.1 Kezelt adatok köre:
Kötelező megadni: név, e-mail cím
Megadható: jelszó (titkosítva, tárolva)
6.2.2 Az adatkezelés célja: a www.mesterke.hu oldalon történő megjelenés előfeltétele
6.2.3 Az adatkezelés időtartama: amennyiben nem történik megrendelés, megjelenés, úgy a regisztrációt követő 1 év, vagy kérésre történő törlés.
6.2.4 Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

6.3 A Céges Regisztrációt követően a Hirdetőnek Bejelentkezést követően a Weboldal teljes értékű használatához, illetve számlázáshoz, adminisztrációhoz, kapcsolattartáshoz, meg kell adnia a következő adatokat:
6.3.1 Kezelt adatok köre:
Kötelező megadni (a weboldal látogatói számára nem láthatóak):
- név/cégnév
- saját e-mail cím,
- jelszó
- cég székhelye (postázási név, irányítószám, település, utcanév, házszám),
- kapcsolattartó neve
- kapcsolattartó telefonszáma
- számlázási cím (számlázási név, irányítószám, település, utcanév, házszám),
- számlázási e-mail cím
- adószám /nem kötelező megadni/
Megadható: jelszó (titkosítva tárolva)


A weboldal látogatói számára láthatóak:
- bolt, iroda, szolgáltatási hely cím (irányítószám, település, utcanév, házszám),
- telefonszám
- e-mail cím
- webcím
- skype cím /nem kötelező megadni/
- nyitva tartás /nem kötelező megadni/
- cégleírás /nem kötelező megadni/
- végzett tevékenységi körök leírása
- munkavállalási körzet (megyék szerint) /nem kötelező megadni/
- beszélt nyelvek /nem kötelező megadni/
- képek feltöltése /nem kötelező megadni/
- logo feltöltése /nem kötelező megadni/
- videók megosztása /nem kötelező megadni/
A Céges Regisztráció alatt regisztrált cégek, a cégleírás (Rövid információk, Hosszú információk részbe), további tetszőleges személyes adatok megadását is önkéntesen megteheti a céges regisztráció alatt regisztrált, amennyiben ezt szükségesnek látja.

6.3.2 Az adatkezelés célja: a www.mesterke.hu oldalon történő megjelenés, a regisztrált Céges Regisztráció alatt igénybe vevő Érintett reklámtartalmú profiljának esetleges blog bejegyzéseinek, bannereinek megjelenítése, díjbekérő, számla kiállítása
6.3.3 Az adatkezelés időtartama: a megrendelt szolgáltatási csomag lejárati időpontjától számított további 1 év, vagy kérésre történő törlés.
6.3.4 Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, számlázási adatok esetén jogi kötelezettség teljesítése, a szolgáltatási csomag lejárata után az adatkezelő jogos érdeke6.4 Felhasználói Regisztráció alatt regisztrált ajánlatkérése esetén 

6.4.1 Kezelt adatok köre:

Kötelező megadni: név, e-mail cím, üzenet tárgya, üzenet
Megadható: telefonszám
Ajánlatkérés során, (Ajánlatot kérek gomb) az üzenet tárgy mezejébe és az üzenet részben, további tetszőleges személyes adatok megadását is önkéntesen megteheti a Felhasználói regisztráció alatt regisztrált, amennyiben ezt szükségesnek látja.
6.4.2 Az adatkezelés célja: a www.mesterke.hu oldalon történő Céges Regisztrációval regisztrált Érintett cégektől történő ajánlat kérés biztosítása

6.4.3 Az adatkezelés időtartama: A továbbított adatok belső üzenet esetén 90 napig kerülnek tárolásra, kivéve, ha az adott üzenethez új üzenet érkezik, vagy lesz elküldve, ilyenkor a 90 napos tárolási idő újraindul.
6.4.4 Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

 

6.5 Látogató ajánlatkérése esetén 

6.5.1 Kezelt adatok köre:

Kötelező megadni: név, e-mail cím, üzenet tárgya, üzenet
Megadható: telefonszám
Ajánlatkérés során, (Ajánlatot kérek gomb) az üzenet tárgy mezejébe és az üzenet részben, további tetszőleges személyes adatok megadását is önkéntesen megteheti a Látogató, amennyiben ezt szükségesnek látja.
6.5.2 Az adatkezelés célja: a www.mesterke.hu oldalon történő Céges Regisztrációval regisztrált Érintett cégektől történő ajánlat kérés biztosítása
6.5.3 Az adatkezelés időtartama: A továbbított adatok belső üzenet esetén 90 napig kerülnek tárolásra, kivéve, ha az adott üzenethez új üzenet érkezik, vagy lesz elküldve, ilyenkor a 90 napos tárolási idő újraindul.
6.5.4 Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

6.6 E-mail értesítők
Az Üzemeltető a www.mesterke.hu működése során e-mail értesítőket küld vagy küldhet, különös tekintettel: regisztrációs folyamat részeként, új jelszó igénylése esetén, ajánlatkérés esetén tájékoztatás céljából, egy adott Céges regisztráció alatt regisztrált blog bejegyzésének aktiválásakor és az első hónap statisztikájáról, illetve a Céges regisztráció fizetett előfizetési időszakának lejárta előtt több alkalommal. A weboldallal kapcsolatos változások, fejlesztések, fontos értesítések, ÁSZF, Adatvédelmi tájékoztató változása
6.6.1 Kezelt adatok köre:
név, e-mail cím, előfizetési csomag lejárati idő, jelenlegi csomag neve
Ajánlatkérés során, (Ajánlatot kérek gomb) az üzenet tárgy mezejébe és az üzenet részben, további tetszőleges személyes adatok megadását is önkéntesen megteheti a Látogató, amennyiben ezt szükségesnek látja.
6.6.2 Az adatkezelés célja: a www.mesterke.hu oldalon történő Céges Regisztrációval regisztrált Érintett cégektől történő ajánlat kérés értesítése, új jelszó kiküldése, regisztráció megerősítése, blog bejegyzés aktiválás értesítése, blog bejegyzés statisztikájának elküldése, lejárat előtti céges regisztrációról való tájékoztatás, A weboldallal kapcsolatos változások, fejlesztések, fontos értesítések, ÁSZF, Adatvédelmi tájékoztató változásának értesítése.

6.6.3 Az adatkezelés időtartama: a regisztráció időtartama, vagy az értesítések kikapcsolásának kéréséig, látogatói adatkezelés esetén 90 nap
6.6.4 Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, Látogatók esetén az érintett hozzájárulása

6.7 Hírlevél, eDM
6.6.1 Kezelt adatok köre: név, e-mail
6.6.2 Az adatkezelés célja: reklám tartalmú e-mail küldése
6.6.3 Az adatkezelés időtartama: a hírlevélről való leiratkozás ideje
6.6.4 Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

6.7 Nyereményjátékok
Az Üzemeltető szolgáltatásai és márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói és Látogatói részére különböző nyereményjátékokat.

A nyereményjátékok szerinti adatkezelésekről az Üzemeltető külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintetti jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.

6.8. Technikai adatok
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

 

6.9. Cookie

www.mesterke.hu weboldal ún. „cookie”-kat/sütiket használ a felhasználó azonosítása és a böngészés megkönnyítése érdekében. A felhasználó a „cookie”-k használatát letilthatja.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

A letiltást követően számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k:

A Honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat helyez(het)nek el a látogató eszközén:

- Google Adwords remarketing követő kód: Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól
- Facebook pixel kód: segítségével a Honlap látogatóinak a Facebook-on a Szolgáltató hirdetéseket tud megjeleníteni.
- Google Analytics: segítségével a Szolgáltató a Honlap látogatottsági statisztikáit gyűjti.

 


Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 

7. A Kezelt adatok forrása

A kezelt adatok forrása lehet:

-Látogató Weboldalon történő ajánlatkérése vagy nyilvános véleménynyilvánítása során megadott.
-Felhasználó Weboldalra történő regisztrációja során megadott,
-Felhasználó Weboldalon történő ajánlatkérése vagy nyilvános véleménynyilvánítása során megadott
-Hirdető Weboldalra történő regisztrációja során megadott,
-Hirdető Weboldalra történő regisztrációja után megadott,
-Ügyfélszolgálatunk megkeresése során megadott írásos vagy hang alapú formában megadott.
-Személyes találkozón az Érintett beleegyezésével megadott adat későbbi kapcsolattartáshoz
-Hirdető által az Üzemeltető felé írásban vagy szóban megadott adatok, melyeket a Hirdető külön kérésére az Üzemeltető tölt fel a Weboldalra, segítve a Hirdetőt az adatfeltöltésben.
-az Érintett hírlevélre/eDM-re történő feliratkozása
-Nyereményjátékon való részvétel során megadott
-Nyereményjátékon való részvétel során a nyertes(ek) által megadott

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

8.1 A kezelt adatok tárolási időtartama adatkezelési célonként eltérő, ezek részletezése célonként a 6-os pontban és annak alpontjaiban található.

 

 

9. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA, hírlevél küldés

9.1. Az Üzemeltető kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

9.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

9.3. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Üzemeltető egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Üzemeltető bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban az Üzemeltető nem használja reklámozási célra.

9.4. Reklám tartalmú hírlevél, (eDM)

9.4.1. Megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (eDM) tartalmazó leveleket az Üzemeltető csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az eDM hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmazhat. Az Üzemeltető a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli, melyek részletezése a 6-os pontban történik.

9.4.2. Hírlevél esetében az Üzemeltető, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Üzemeltető további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A Regisztrált felhasználók a Profil oldalukra belépve is bármikor és ingyenesen leiratkozhatnak a hírlevélről.

9.4.3. A leiratkozási folyamat hibás működése esetén, mely után a leiratkozás esetleges átmeneti technikai hiba folytán sikertelenül zárulna, úgy az Érintett Ügyfélszolgálaton benyújtott kérésére az Üzemeltető minden segítséget megad az Érintettnek, hogy a leiratkozási folyamatot, amennyiben azt, egy esetlegesen bekövetkező hibás működés nem tette lehetővé, az Üzemeltető az Érintettet direkt módon leiratkoztassa.

 

 

 

10. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

10.1. Az adatokat elsődlegesen az Üzemeltető illetve az Üzemeltető belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

10.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő, számlázó, stb.) vehet igénybe.

 

 

10.3 Adatfeldolgozók megnevezése:

A tárhely szolgáltató adatai: 
 

Cégnév: Tárhely.EU. Kft.

Cím: 1144 Budapest Ormánság utca 4.

Szerver helye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Tevékenység: szerver szolgáltatás biztosítása
Továbbított adatok köre: minden a weboldal működése során tárolt adat
Az adatkezelés célja: kizárólag a weboldal működése és elérhetősége céljából


A csomagküldő, kézbesítő adatai: 

Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Tevékenység: elküldött csomagok, levelek kézbesítése

Továbbított adatok köre: név, postacím
Az adatkezelés célja: kizárólag csomagok kézbesítése
 

Cégnév: Magyar Posta ZRT.
Cím: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6. 

Tevékenység: elküldött csomagok, levelek kézbesítése

Továbbított adatok köre: név, postacím
Az adatkezelés célja: kizárólag csomagok kézbesítése

 

Cégnév: TI&GA SERVICE Kft.

Cím: 4031 Debrecen, Köteles utca 12.

Tevékenység: könyvelés

Továbbított adatok köre: kiállított számlákon szereplő adatok, kölönös tekintettel: név/cégnév, számlázási cím, számlázandó tételek, számlázandó összegek, végösszeg, illetve esetenként bankszámlaszám, adószám, e-mail cím

Az adatkezelés célja: kizárólag számlafeldolgozási, könyvelés célok megvalósítása

 

Cégnév: KBOSS.hu Kft.

Cím:  2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.

Tevékenység: elektronikus számlázó rendszer üzemeltetője

Továbbított adatok köre: kiállított számlákon szereplő adatok, különös tekintettel: név/cégnév, számlázási cím, számlázandó tételek, számlázandó összegek, végösszeg, illetve esetenként bankszámlaszám, adószám, e-mail cím

Az adatkezelés célja: számlák kiállítása

 

10.4. Az Üzemeltető az elektronikus számla kibocsátása érdekében és estén az Érintett által megadott számlázási adatokat továbbítja KBOSS.hu Kft. részére. Az adattovábbítás célja: az Érintett részére elektronikus díjbekérő, számla kiállítása, melyet a Üzemeltető elektronikus úton, az Érintett által megadott email címre küld.

10.5. Az Üzemeltető az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

11. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van e illetve az alábbiakról tájékoztatást kapjon:
- az adatkezelés céljai
- azon címzett vagy címzettek kategóriái akikkel vagy amelyekkel személyes adatot közöltek
- A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama

- Személyes adatok helyesbítése, törlése, kezelésének korlátozása, tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
- valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

 

11.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

11.2. Az Üzemeltető az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, vagy az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

11.3 Az Üzemeltető - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

11.4.  Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Juhász Tamás E.V. 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 27 II/2.
Ügyfélszolgálat: hello@mesterke.hu
                            +36 20 917 0 500 
                vagy egyéb elérhetőségekért – Ügyfélszolgálat

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Üzemeltető munkatársához fordulhat a 11.4. pontban elérhetőségeken keresztül.

11.5. Az Érintett jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben az Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított maximum 30 napon belül helyesbíti vagy törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) vagy egyes szerződésekhez kapcsolódó adatok kezelése okán szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

11.6. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Üzemeltető az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

11.7 Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

11.8. Adathordozhatóság joga:

Az érintett jogosult lehet arra is, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatait a adatkezelőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, vagy az Érintett által megnevezett adatkezelőnek az adatai továbbítását kérje.

11.9. A hirdető és tartalmat feltöltő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján, valamint Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) előírásai alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu)

Adatkezelő: Juhász Tamás E.V., székhely: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 27. II/2.

11.10 Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Üzemeltető jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Üzemeltető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1 Üzemeltető rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

12.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

12.3. Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

12.4. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

12.5 Az Üzemeltető a korábbi, már nem hatályos ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztatókat tárolja, jogszabályi felhatalmazás alapján a Jogosultak számára elérhetővé teszi.

A szerződés megszűnése

A Szerződő Felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.

Jogérvényesítés

A Felhasználók, Hirdetők, Látogatók, tartalmat feltöltők panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül Juhász Tamás E.V.-hez, mint a www.mesterke.hu weboldal üzemeltetőjéhez fordulhatnak. Jogvita esetén a felek a Debreceni Járásbíróság (4024 Debrecen, Arany János u. 25-31.) kizárólagos illetékességét kötik ki
Továbbá panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu)

 

Egyéb rendelkezések

Juhász Tamás E.V., mint a www.mesterke.hu weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot jelen ÁSZF megváltoztatására. A www.mesterke.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybe vevőre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba.